"Figure Study"

Mixed
Harry Ally / Valdosta, Georgia
2-19-07